Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników/Uczestniczek i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
KROK 2 → 
Pobierz plik z dokumentami rekrutacyjnymi
KROK 3 → 
Prześlij pocztą, mailem lub dostarcz osobiście do Biura Projektu poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne
KROK 4 → 
Odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do Projektu
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem.
Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Projekt jest adresowany do 100 osób, które zarówno w dniu zgłoszenia, jak i rozpoczęcia udziału w Projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a. wiek 18 – 29 lat,
b. miejsce zamieszkania/zatrudnienia (zgodnie z KC) na terenie woj. mazowieckiego,
c. status osoby:
ubogiej pracującej lub
• zatrudnionej na umowę cywilno-prawną lub
• zatrudnionej na umowę krótkoterminową.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy:
a. osoby o niskich kwalifikacjach – 10 pkt.,
b. osoby z niepełnosprawnościami – 8 pkt.,
c. osoby zamieszkujące miasta średnie na terenie woj. mazowieckiego tj. Ciechanów, Gostynin, Kozienice, Ostrołęka, Ostrów Maz., Pułtusk, Radom, Sierpc – 6 pkt.,
d. byli uczestnicy projektu z zakresu włączenia społecznego i walki z ubóstwem – cel tematyczny 9 RPO (na podstawie zaświadczenia/ innego dokumentu potwierdzającego udział w Projekcie) – 4 pkt.

Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie jest prowadzony od stycznia 2020 r.

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji: 
• Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
• Załączniki do formularza zgłoszeniowego
• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia Kandydata/Kandydatki, potwierdzający przynależność do grupy osób z niepełnosprawnością/ami (w przypadku osób z niepełnosprawnościami)

Kopię dokumentu dostarcza Kandydat/Kandydatka.
Wyżej wymienione dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy. 

Biuro Projektu:
MDDP Akademia Biznesu
al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa

Adres do korespondencji: al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
e-mail: biuro@szkoleniamazowsze.pl

W przypadku, gdy do Projektu zgłosi się większa liczba osób niż zakładano, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów oraz utworzona zostanie lista rezerwowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego