MDDP Akademia Biznesu > O projekcie

O projekcie

Projekt „Młodzi Aktywni na Mazowszu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, numer Projektu: POWR.01.02.01-14-0004/19.

Projekt „Młodzi Aktywni na Mazowszu” jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. na terenie województwa mazowieckiego.

Celem Projektu jest podniesienie aktywności zawodowo-edukacyjnej 100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn) poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Projekt obejmie wsparciem osoby w wieku 18-29 lat (w tym z niepełnosprawnościami), zatrudnione/zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie mazowieckim, w tym osoby:
a. tzw. ubogie pracujące (dotyczy tylko zatrudnienia na umowę o pracę),
b. zatrudnione w ramach umowy krótkoterminowej, (dotyczy umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej),
c. zatrudnione w ramach umowy cywilno-prawnej (dotyczy umowy zlecenie/ umowy o dzieło).

Objaśnienie pojęć dotyczących grupy docelowej:

A. Za osobę ubogo pracującą uznaje się osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od dnia 1 stycznia 2020 r. – 2600 zł brutto) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

B. Umowa krótkoterminowa to umowa wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

C. Odnosi się do osób zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2020 r. (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do Projektu).

100 Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie zostanie objętych następującymi formami kompleksowego wsparcia:

ETAP I
IDENTYFIKACJA POTRZEB – INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (IPD)
Realizowany w formie 1 indywidualnego spotkania trwającego 3 godziny, podczas którego Uczestnik/Uczestniczka wspólnie z doradcą zawodowym opracują Indywidualny Plan Działania. Celem udzielonego wsparcia jest zdiagnozowanie potrzeb Uczestnika/Uczestniczki oraz określenie celu zawodowego i narzędzi niezbędnych do osiągnięcia założonych celów. Opracowanie Indywidualnego Planu działania umożliwi wyznaczenie tematyki szkolenia oraz kierunku podjętego stażu najlepiej dostosowanego do potrzeb Uczestnika/Uczestniczki.

ETAP II
SZKOLENIA ZAWODOWE 
Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z IPD oraz z bieżącymi potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy. Średni czas trwania szkolenia to 144 godzin, który realizowany będzie w formie spotkań grupowych. Zakres tematyczny szkolenia zostanie określony podczas indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym. Wybrane szkolenie ma na celu przygotowanie Uczestnika/Uczestnika do podjęcia stażu zawodowego w ramach projektu.

ETAP III
POŚREDNICTWO PRACY 
Prowadzone w formie 6 spotkań indywidulanych z pośrednikiem pracy, trwających po 1 godzinę (w sumie 6 godzin). Wsparcie to ma na celu ułatwienie Uczestnikowi/Uczestniczce podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Podczas indywidualnych konsultacji pośrednik pracy pomoże w pozyskaniu ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami Uczestnika/Uczestniczki oraz zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

Następnie 40 Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, z zostanie objętych poniższą formą wsparcia:

ETAP IV
3 MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ ZAWODOWY
Zgodnie z Indywidualnym Planem Działania i analizą potrzeb dla Uczestników/Uczestniczek przewidziano staże 3 lub 6 miesięczne.
Staż realizowany będzie 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie lub w przypadku osób o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 dni w tygodniu po 7 godzin dziennie. Staże będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi, w których brał/-a udział Uczestnik/Uczestniczka. Celem odbycia stażu jest nabycie przez Uczestnika/Uczestniczkę umiejętności, którego pomogą w podjęciu zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie jest bezpłatne.

Całkowita wartość Projektu: 1 036 187,50 zł
Kwota dofinansowania: 984 378,12 zł
Wkład Unii Europejskiej: 873 298,82 zł

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego