Młodzi Aktywni na Mazowszu

Projekt „Młodzi Aktywni na Mazowszu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, numer Projektu: POWR.01.02.01-14-0004/19.

Projekt „Młodzi Aktywni na Mazowszu” jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. na terenie województwa mazowieckiego.

Celem Projektu jest podniesienie aktywności zawodowo-edukacyjnej 100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn) poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Projekt obejmie wsparciem osoby w wieku 18-29 lat (w tym z niepełnosprawnościami), zatrudnione/zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie mazowieckim, w tym osoby:
a. tzw. ubogie pracujące (dotyczy tylko zatrudnienia na umowę o pracę),
b. zatrudnione w ramach umowy krótkoterminowej, (dotyczy umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej),
c. zatrudnione w ramach umowy cywilno-prawnej (dotyczy umowy zlecenie/ umowy o dzieło).

Uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie jest bezpłatne.

Całkowita wartość Projektu: 1 036 187,50 zł
Kwota dofinansowania: 984 378,12 zł
Wkład Unii Europejskiej: 873 298,82 zł

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

WIĘCEJ O PROJEKCIE »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego